Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2020

0466 7b07 500
0464 f093 500

December 30 2019

3189 dfd2 500

December 26 2019

9674 460b 500

December 24 2019

8107 3262 500

December 12 2019

8889 b7e9 500

positive-memes:

what matters most

Reposted fromerial erial viadreamboat dreamboat
9464 2d75 500
3902 a854
Reposted fromursa-major ursa-major viadreamboat dreamboat
6472 9a6e
Reposted fromzciach zciach viadreamboat dreamboat
3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie viadreamboat dreamboat
4381 fab4
Reposted fromimradioactive imradioactive viadreamboat dreamboat

December 11 2019

5455 1dbc 500
Reposted fromBabson Babson viapeepingtom peepingtom
7601 f35c
Reposted fromwagabunda wagabunda viapeepingtom peepingtom
5361 27a9 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapeepingtom peepingtom

“ Przypuszczam, że to, co pociągało mnie w niej najbardziej, to jej iście dziecięcy zachwyt, w który wpadała, gdy ze mną była. To, jak na mnie patrzyła. Jak mnie dotykała. Mówiła, że sprawiłem, iż poczuła się odnowiona. W jakiś dziwny sposób, jeżeli dotrzemy do sedna, po prostu było między nami coś niezwykłego. Kiedy się spotykaliśmy, świat jakby się zatrzymywał. Takiego uczucia nie znajduje się na co dzień. ”
— Minka Kent
Reposted fromtomusterup tomusterup viapeepingtom peepingtom
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viapeepingtom peepingtom

December 09 2019

9101 2b8d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9104 24bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9166 0067
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl